Studime e Epërme/ Gornja Sudimlja

Brekoc/Brekovac
Çikatovë e Vjetër 2

Burime

Studime e Epërme/ Gornja Sudimlja - Drone