Bitter Land

HARTËZIMI I VARREVE MASIVE NË ISH-JUGOSLLAVI