68 lokacione të varrezave masive
10, 669 viktima të identifikuara
20 varri të pashënuara
12,000 persona ende të pagjetur