Budak 1

Slap 1
Budak 2

Arhiva

Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Budak 1 - Drone